O nas

Jesteśmy grupą powstałą na wskutek projektu realizowanego przez program ,, Współpraca”.
Informacje na temat projektu:

1.            Tytuł operacji w języku angielskim;

                – Prototype Smart Apiary

2.            Cel projektu w języku polskim oraz angielskim: jakie problemy / możliwości poruszono w projekcie, które są istotne dla osób zajmujących się odnośnymi kwestiami / użytkowników końcowych i w jaki sposób zostaną one rozwiązane; (do 600 znaków)

               Budowa prototypowej Smart Pasieki. Celem operacji jest stworzenie prototypu inteligentnej pasieki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, głównym założeniem jest poprawienie warunków pracy pszczół oraz analiza efektywności pracy pasieki, zagrożeń zewnętrznych a także opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Construction of a prototype Smart Pasieka. The aim of the operation is to create a prototype of a smart apiary. Thanks to the use of modern technologies, the main assumption is to improve the working conditions of bees and to analyze the effectiveness of the apiary, external threats, and to develop an early warning system against threats.

3.            Opis działań w ramach projektu w języku polskim oraz angielskim: streszczenie naświetlające główne działania w ramach projektu;

(do 600 znaków)

           Celem głównym (nadrzędnym) operacji jest stworzenie prototypu inteligentnej pasieki. Pasieki będą umiejscowione w różnych środowiskach tj, tereny zalesione(lasy), tereny polowe (pola uprawne), oraz tereny mieszane (obszar na którym występują dwa wcześniej opisane typy oraz obszary ruderalne i drzewostany). Głównym rezultatem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie prototypu Smart Pasieki (pasieki inteligentnej). Spodziewanym efektem jest przetestowany i przygotowany do wdrożenia prototyp systemu monitorowania oraz wczesnego ostrzegania pasiek stworzony w oparciu o machine learning, dzięki któremu będzie możliwa kontrola najważniejszych parametrów panujących w ulu.

The main (overriding) goal of the operation is to create a prototype of an intelligent apiary. The apiaries will be located in various environments, i.e. wooded areas (forests), field areas (arable fields), and mixed areas (an area with two previously described types, as well as ruderal areas and forest stands). The main result of the project is the development and implementation of the Smart Apiary prototype (intelligent apiary). The expected effect is a tested and prepared for implementation prototype of the monitoring and early warning system of apiaries, created on the basis of machine learning, thanks to which it will be possible to control the most important parameters in the hive.

4.            Opis kontekstu projektu (np. kwestie związane z przepisami / rynkami, inne przyczyny powstania projektu, itp.); (do 1500 znaków)

Wszystkie działania grupy są prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i regulacje w zakresie jej działania

5.            Dodatkowe uwagi: aspekty ułatwiające lub przeszkody we wdrażaniu uzyskanego wyniku, sugestie dotyczące przyszłych działań / prac badawczych, komunikaty dla konsumentów, itp.; (do 1500 znaków)

Przesunięcie czasowe w realizacji poszczególnych etapów projektu , w odniesieniu do pierwotnie założonych terminów, związane z długim okresem  rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i opóźnionym (w stosunku do pierwotnie planowanego) podpisaniem umowy.

6.            Link www do materiałów audiowizualnych związanych z operacją, w przypadku gdy taka forma promocji jest przedmiotem umowy o przyznaniu pomocy;

7.            Tytuł / opis (w języku angielskim) oraz adres strony internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5) rozporządzenia wykonawczego;

http://smartbeehive.eu

8.            Streszczenie praktyki w języku polskim oraz angielskim na temat końcowych lub oczekiwanych wyników: streszczenie to powinno być możliwie najbardziej interesujące dla rolników / użytkownika końcowego oraz powinno być napisane w prostym i łatwym do zrozumienia języku i  zawierać kwestie związane z przedsiębiorczością, które są szczególnie istotne dla użytkowników (np. związane z kosztami, produktywnością, itp.). Dla jednego projektu może być potrzebnych kilka streszczeń praktyki w zależności od wielkości projektu i liczby wyników / zaleceń, które są gotowe do zastosowania. (do 1500 znaków).

           Monitorowanie oraz zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania w pasiece wpłynie pozytywnie na kondycję pszczelich rodzin. Zmniejszy częstotliwość dojazdów do tych pasiek, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz pozwoli na znaczne podniesienie bezpieczeństwa produkcji pasiecznej.

Monitoring and the use of an early warning system in the apiary will positively affect the condition of bee colonies. It will reduce the frequency of commuting to these apiaries, which will have a positive effect on reducing CO2 emissions to the atmosphere and will significantly increase the safety of apiary production.